اسپری (8)

بطری شیشه (1)

بطری های پت (11)

بطری های پلی اتیلن (13)

بطری های رقیق پاش (3)

بطری های قطره (3)

پیمانه (2)

درب ها (10)

قوطی پت جار (2)

قوطی صدفی (1)

قوطی کرم خارجی (7)

قوطی های پلمپی (2)

قوطی های درب پیچ (7)

قوطی های درب فشاری (1)

قوطی های دوجداره کرم (1)

قوطی های کریستال (3)