صنایع پلاستیک مقصودی

تولید کننده ظروف آرایشی ، بهداشتی


صنایع پلاستیک مقصودی

تولید کننده ظروف آرایشی ، بهداشتی ،پلی اتیلن و پت